Garantie voorwaarden

Algemene Reparatievoorwaarden

Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica, toepasselijk in gevallen waarin een lid van UNETO-VNI (hierna te noemen “de ondernemer”) als reparateur van consumentenelektronica (hierna te noemen “het product”) optreedt. De artikelen 2 t/m 6, 12 en 13 van de Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica zijn niet toepasselijk in (garantie)gevallen waarin de klant recht heeft op gratis reparatie. Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in augustus 1996 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsafspraken van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 1997.

I Algemene bepalingen

Klachten
1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op de afgiftebon
zijn omschreven.

Prijs

2. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis
van het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten, de ophaal- en
terugbezorgkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de
gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de
kosten gemaakt door derden, alles inclusief BTW.

Afgiftebon

3. De afgiftebon vermeldt in ieder geval de onderzoekskosten en de
vermoedelijke duur van de reparatie. Indien en voor zover mogelijk,
vermeldt de afgiftebon tevens een raming van de reparatiekosten.

Stoppen of doorgaan

4. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn
dan de kostenraming zoals vermeld op de afgiftebon, dan wordt
aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs
wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats
na toestemming van de klant. Wanneer de afgiftebon geen
kostenraming vermeldt en de prijs pas na onderzoek kan worden
vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product
voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie
pas plaats na toestemming van de klant.
5. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door de
ondernemer en betaalt dan de onderzoekskosten zoals vermeld op
de afgiftebon. De ondernemer stelt vervolgens het product weer ter
beschikking aan de klant in de staat waarin hij het heeft ontvangen.
6. Indien de reparatie door derden moet worden uitgevoerd, dan wel
levering van onderdelen door derden reparatie onmogelijk maakt
binnen de opgegeven tijd, dan wordt de klant hiervan vooraf op
de hoogte gebracht en kan deze de ondernemer niet houden
aan de opgegeven reparatietijd. Het voorgaande artikel is van
overeenkomstige toepassing.

Vervangend product

7. Partijen regelen onderling of en onder welke voorwaarden de klant
de beschikking krijgt over een vervangend product tijdens de duur
van de reparatie.

Kwaliteit

8. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie
gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met
betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen.
Wanneer de klant dat vooraf verzoekt, stelt de ondernemer
de vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruilde
onderdelen, ter beschikking aan de klant.
9. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat
het apparaat daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke
veiligheidsvoorschriften.
10. Na de reparatie ontvangt de klant een reparatiebon met
een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en
vervangen onderdelen.

Aansprakelijkheid

11. De ondernemer is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het
product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade
daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het
moment dat de klant het product weer ophaalt.

Garantie

12. De ondernemer geeft na het voltooien van de reparatie een
garantie van twaalf maanden op de reparatie. Deze garantietermijn
gaat in op het moment van afgifte van het product aan de klant.
Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties
verricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt
geen garantie gegeven, tenzij op de reparatiebon uitdrukkelijk het
tegendeel is vermeld.
13. Wanneer binnen twaalf maanden na afgifte van het gerepareerde
product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet de
ondernemer een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie.
a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die
onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in
rekening gebracht.
b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die
bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe
reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorberekend.
c. Het hiervoor bepaalde in dit artikel is niet van toepassing voor
zover de klant aanspraak kan maken op ontbinding van de
overeenkomst ingeval van een ernstige tekortkoming bij een
eerdere reparatie.
d. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.

Niet afgehaalde producten

14. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen –
waarvan de laatste bij aangetekend schrijven – van de ondernemer
aan de klant dat het product gereed is, de klant gedurende een
periode van drie maanden heeft nagelaten het product op te halen,
is de ondernemer bevoegd het product te verkopen en het hem
verschuldigde op de opbrengst te verhalen.

II Geschillen

15. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands
recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter dan wel
de hierna te noemen geschillencommissie is bevoegd over deze
geschillen te oordelen.

Geschillencommissie

16. Geschillen tussen de ondernemer en een consument (=
klant, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening
van een beroep of bedrijf) over de totstandkoming of de
uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden
van toepassing zijn, kunnen door partijen worden voorgelegd
aan de Geschillencommissie Elektro, die uitspraak doet bij
wege van bindend advies, overeenkomstig het reglement
Geschillencommissie Elektro. Voor de behandeling van een geschil
is een vergoeding verschuldigd.
17. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in
behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst
binnen twee weken na het ontstaan van de klacht aan de
ondernemer heeft voorgelegd. De consument kan het geschil
vervolgens binnen een termijn van drie maanden daarna schriftelijk
bij de geschillencommissie aanhangig maken, onder vermelding van
naam en adres van consument en ondernemer en een duidelijke
omschrijving van het geschil en de eis. Wanneer de consument
het geschil door de geschillencommissie behandeld wil zien, is de
ondernemer aan deze keuze gebonden.
18. Wanneer de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet
hij eerst de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken
uit te spreken of hij het geschil wil laten behandelen door de
geschillencommissie of de burgerlijke rechter. De ondernemer dient
daarbij aan te kondigen, dat hij na het verstrijken van voornoemde
termijn zich vrij zal achten het geschil aan de burgerlijke rechter
voor te leggen.

Geschillenoplossing door de rechter

19. Alle overige geschillen, zullen in afwijking van de wettelijke
regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de
Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de
vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. De
ondernemer blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor
de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag
bevoegde rechter.
20. De consument heeft het recht gedurende vijf weken nadat de
ondernemer zich op het voorgaande artikel heeft beroepen,
te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens
de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde
burgerlijke rechter.

III UNETO-waarborg

21. De Stichting Geschillenregelingen Uneto staat ten opzichte van de
consument borg voor de nakoming van het in artikel 16 genoemde
bindend advies; een en ander tenzij de ondernemer het bindend
advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter toetsing
aan de rechter heeft voorgelegd. Voor deze borgstelling geldt een
maximum van € 2.269,- per bindend advies. De borgstelling geldt
nimmer voor gevolgschade.