Algemene Voorwaarden

Elektrotechnische Detailhandel

(AVED)

Algemene Voorwaarden Elektrotechnische Detailhandel (hierna te-noemen “AVED”), toepasselijk in gevallen waarin een lid van UNETO-VNI (hierna te noemen “de ondernemer”) als verkoper van consumentenelektronica (hierna te noemen “het product”) optreedt. Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in augustus 1996 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsafspraken van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 1997.

I Algemene bepalingen

Toepasselijke bepalingen
1. Nederlands recht is van toepassing.
2. De wettelijke bepalingen zijn van toepassing, behalve voor zover de
AVED daarvan afwijken.
3. De AVED zijn volledig van toepassing, behalve voor zover
schriftelijk anders is overeengekomen. De cursief gedrukte artikelen
gelden niet bij een overeenkomst gesloten tussen een ondernemer
en een consument (=-klant, natuurlijk persoon die niet handelt in
de uitoefening van een beroep of bedrijf).

Kwaliteit

4. De ondernemer is verplicht een product af te leveren dat aan de
overeenkomst beantwoordt. Het product beantwoordt niet aan de
overeenkomst, indien het niet de eigenschappen bezit die de klant
op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Wordt aan deze
verwachtingen niet voldaan, dan heeft de consument recht op
reparatie respectievelijk vervanging.
5. Bij producten die met fabrieksgarantie worden geleverd, kan
de klant zich met klachten ook rechtstreeks tot de fabrikant of
importeur wenden. Desgevraagd kan de ondernemer daarbij tussen
de klant en de fabrikant of importeur bemiddelen, bijvoorbeeld door
het product namens en voor risico van de klant te sturen naar de
fabrikant of importeur.

Eigendomsvoorbehoud

6. De ondernemer blijft de eigenaar van het verkochte
product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn
betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband
met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd
mocht worden.

Betaling

7. Onverminderd het in artikel 8 bepaalde zal de klant de prijs direct
en contant bij de aflevering betalen. Onder contante betaling
wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag
op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op
het tijdstip van levering, dan wel overhandiging van gegarandeerde
girobetaalkaarten of bankcheques.
8. Door de klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter
afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens ter
afdoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs
al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een
latere factuur.

Termijnen

9. Bij niet tijdige aflevering dient de klant de ondernemer schriftelijk in
gebreke te stellen, tenzij er sprake is van een vaste leveringsdatum
(fatale termijn).

Klachten

10. Klachten dienen bij voorkeur schriftelijk en gemotiveerd bij de
ondernemer te worden ingediend.
11. In geval van zichtbare gebreken dient de klacht terstond na de
aflevering te worden ingediend. In alle andere gevallen dient de
klacht te worden ingediend binnen bekwame tijd nadat de klant het
gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

Koop op proef

12. Bij koop op proef is het product voor risico van de klant vanaf het
moment van de aflevering

Niet afgehaalde producten

13. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen –
waarvan de laatste bij aangetekend schrijven – van de ondernemer
aan de klant dat hij aan de aflevering van het product moet
meewerken, de klant gedurende een periode van één maand heeft
nagelaten het product op te halen of in ontvangst te nemen,
is de ondernemer bevoegd het product te verkopen en het hem
verschuldigde op de opbrengst te verhalen.

Prijzen

14. Indien vóór de aflevering één of meer kostprijsfactoren een verhoging
ondergaan, is de ondernemer gerechtigd de desbetreffende extra
kosten in rekening te brengen
.

Incasso

15. Indien de klant in verzuim verkeert en de ondernemer tot invordering
overgaat van het aan hem verschuldigde bedrag, dan zijn alle
daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant, tenzij de
ondernemer verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van
het te vorderen bedrag. De vertragingsschade wordt gefixeerd op de
wettelijke rente, vermeerderd met 2%.

Overmacht

16. Onder overmacht wordt mede verstaan: het niet voldoen door
de leveranciers van de ondernemer aan hun verplichtingen,
transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen,
import- of handelsverboden.

Schadevergoeding

17. De door de klant geleden schade die het gevolg is van een
tekortschieten van de ondernemer wordt vergoed tot maximaal
het bedrag van de koop. Gevolgschade en schade wegens te late
aflevering komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. Artikel 7:21
BW wordt uitgesloten. Het recht op vergoeding van schade vervalt,
indien daarop niet tijdig schriftelijk en gemotiveerd een beroep is
gedaan. Bij zichtbare gebreken is dit binnen 48 uur na aflevering
en bij alle overige gebreken binnen 14 dagen na de ontdekking van
de schade. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking indien
deze later dan 12 maanden na aflevering van het verkochte aan
het licht treedt. Schade als gevolg van – al dan niet in verband met
het verkochte – verrichte (reparatie-installatie-) werkzaamheden
komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan
drie maanden na de uitvoering van de werkzaamheden aan het
licht treedt.
18. De ondernemer hoeft geen schade aan de klant te vergoeden die het
gevolg is van overmacht.

II Geschillen

Geschillencommissie
19. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de
totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn, kunnen door partijen worden
voorgelegd aan de Geschillencommissie Elektro, die uitspraak
doet bij wege van bindend advies overeenkomstig het reglement
Geschillencommissie Elektro. Voor de behandeling van een geschil
is een vergoeding verschuldigd.
20. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in
behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst
overeenkomstig de in artikel 11 bepaalde termijn aan de
ondernemer heeft voorgelegd. De consument kan het geschil
vervolgens binnen een termijn van drie maanden daarna schriftelijk
bij de geschillencommissie aanhangig maken, onder vermelding van
naam en adres van consument en ondernemer en een duidelijke
omschrijving van het geschil en de eis. Wanneer de consument
het geschil door de geschillencommissie behandeld wil zien, is de
ondernemer aan deze keuze gebonden.
21. Wanneer de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet
hij eerst de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken
uit te spreken of hij het geschil wil laten behandelen door de
geschillencommissie of de burgerlijke rechter. De ondernemer dient
daarbij aan te kondigen, dat hij na het verstrijken van voornoemde
termijn zich vrij zal achten het geschil aan de burgerlijke rechter
voor te leggen.

Geschillenoplossing door de rechter

22. Alle overige geschillen zullen, in afwijking van de wettelijke
regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de
Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de
vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. De
ondernemer blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor
de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag
bevoegde rechter.
23. De consument heeft het recht gedurende vijf weken nadat de
ondernemer zich op het voorgaande artikel heeft beroepen,
te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens
de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde
burgerlijke rechter.

III UNETO-waarborg

24. De Stichting Geschillenregelingen Uneto staat ten opzichte van de
consument borg voor de nakoming van het in artikel 19 genoemde
bindend advies; een en ander tenzij de ondernemer het bindend
advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter toetsing
aan de rechter heeft voorgelegd. Voor deze borgstelling geldt een
maximum van €-2.269,- per bindend advies. De borgstelling geldt
nimmer voor gevolgschade.